Haluatko yliopistoon Yhdysvaltoihin? Siinä tapauksessa olet saapunut oikeaan paikkaan. Tässä postauksessa avataan perinpohjaisesti, mikä SAT on, mitä siitä tulee tietää ja mihin sillä haetaan.

SAT on ACT-testin ohella Yhdysvaltain yleisin standardoitu testi.  SAT-testin avulla arvioidaan opiskelijan kykyä menestyä kandidaattitason korkeakouluopinnoissa eli amerikkalaisittain collegessa. SAT on yhdysvaltalaisten yliopistojen toiseksi tärkein valintakriteeri lukion arvosanojen jälkeen, sillä Yhdysvalloissa ei Suomen tapaan järjestetä ylioppilaskokeita tai yliopistojen pääsykokeita. Joissakin yliopistoissa SAT on vapaaehtoinen osa hakuprosessia, mutta huippuyliopistot vaativat poikkeuksetta kokelaan toimittamaan SAT-tuloksensa osana holistista arviointia.

Sisältö

 • SAT-testistä yleisesti
 • Testiin valmistautuminen
 • Missä testin voi suorittaa ja mitä se maksaa?
 • Koepäivä
 • Hyödyllisiä linkkejä SAT-kokelaalle
 • Tulokset
 • Onnea kokeeseen!

SAT-testistä yleisesti


Testi muodostuu neljästä osasta:

 1. Lukeminen (Reading Test) 65 minuuttia, 52 kysymystä
 2. Kirjoittaminen ja kieli (Writing and Language) 35 minuuttia, 44 kysymystä
 3. Matematiikka-osio ilman laskinta (Math Test – No Calculator) 25 minuuttia, 20 kysymystä
 4. Matematiikka-osio laskimen kanssa (Math Test – Calculator) 55 minuuttia, 38 kysymystä
 5. Vapaavalintainen essee (Essay) 50 minuuttia, yksi essee

1. Lukeminen (Reading Test) 65 minuuttia, 52 kysymystä


SAT-kokeen Reading-osiossa mitataan kokelaan kriittistä lukutaitoa, mikä muistuttaa hieman englannin yo-kokeen luetunymmärtämistä. Tässä osiossa kokelas saa luettavakseen viisi tekstikokonaisuutta (passage), joista jokainen sisältää 10-12 monivalintakysymystä. Tekstikokonaisuudet saattavat sisältää kirjoitetun tekstin lisäksi erilaisia graafisia esityksiä kuten kaavioita ja taulukoita, joita kokelaan tulee tulkita. Reading-osiossa kokelaalla on 65 minuuttia aikaa vastata 52:een kysymykseen, jolloin miettimisaikaa jää yhtä kysymystä kohden 75 sekuntia.

Reading-osion tekstikokonaisuudet käsittelevät usein seuraavia aihealueita:

 • Yhdysvaltalainen kirjallisuus ja maailmankirjallisuus
 • Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus
 • Yhteiskuntatieteet kuten taloustiede, psykologia ja sosiologia
 • Luonnontieteet kuten fysiikka, kemia ja biologia

SAT Reading-osio mittaa seuraavia taitoja:

1. Asiayhteyden eli kontekstin hallinta

Sanan merkityksen ymmärtäminen asiayhteydestä (It was an idyllic day; sunny, warm and perfect – sanan ”idyllic” ymmärtäminen antaa viitteitä muista päivää kuvaavista sanoista sunny, warm ja perfect. Positiivisia vai negatiivisia?).

2. Tekstistä todistaminen (Command of evidence)

Etsi tekstistä kohta, joka puoltaa vastausvaihtoehtoa.

3. Analysointi

Tiedon tulkintaa ja syy-seuraussuhteiden hahmottamista.

Vaikka tekstikokonaisuudet käsittelevätkin eri aihealueita biologiasta Yhdysvaltain itsenäisyysjulistukseen, sinulta ei edellytetä kokeessa aikaisempaa tietämystä näistä asioista. Jokaiseen kysymykseen pystyy siis vastaamaan tekstistä löytyvillä tiedoilla (ks. Command of evidence).

2. Kirjoittaminen ja kieli (Writing and Language Test) 35 minuuttia, 44 kysymystä


Writing and Language -osiossa tehtävänäsi on toimia kriitikkona, joka arvioi muiden tekstejä. Writing and Language Test rakentuu Reading-kohdan tavoin eri tekstikokonaisuuksista, joita on yhteensä neljä. Jokainen tekstikokonaisuus käsittää 11 monivalintakysymystä. Writing and Language -osiossa kokelaalla on 35 minuuttia aikaa vastata 44:ään kysymykseen, jolloin miettimisaikaa jää yhtä kysymystä kohden 47 sekuntia.

Writing and Language -osion tekstikokonaisuudet käsittelevät usein seuraavia aiheita:

 • Työ ja ammatit (Careers): lääketieteen, teknologian ja liike-elämän eri trendit
 • Yhteiskuntaoppi (Social Studies): historiaa, antropologiaa, psykologiaa, valtiotieteitä ja sosiologiaa
 • Humanismi (Humanities): kirjallisuutta, taidetta, musiikkia ja draamaa
 • Luonnontieteet (Science): fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa

Writing and Language -osio mittaa taitoja seuraavissa asioissa:

1. Kielioppi

Pilkutussäännöt, aikamuodot ja idiomit.

2. Tyyli

Sanavalinnat ja lauserakenteet.

3. Luetun ymmärtäminen

Vastaukset kielioppiin tai tyyliin liittyvissä kysymyksissä löytyy toisinaan suoraan tekstistä. Esimerkiksi sanavalintakysymykseen löytyy useimmiten vastaus tarkastelemalla pohjatekstin lausetta, johon sana tulisi valita.

3. Matematiikka (Math with and without Calculator) 80 minuuttia, 58 kysymystä


Matematiikka on SAT-kokeen osioista laajin. Matematiikka jakautuu SAT:ssa laskimelliseen ja laskimettomaan osioon, joista laskimeton osa suoritetaan ensin.

1. Math – No Calculator, 25 minuuttia, 20 kysymystä

Laskimettomassa osiossa kokelaalla on 25 minuuttia aikaa vastata 20:een tehtävään, jolloin miettimisaikaa jää yhtä tehtävää kohden 75 sekuntia. No Calculator -osio koostuu 15:a monivalintakysymyksestä ja viidestä ”grid-in”-kysymyksestä, joissa kokelas ympyröiden värittämisen lisäksi kirjoittaa tuloksensa vastauspaperille.

Math With No Calculator -osio mittaa taitoja seuraavilla osa-alueilla:

1. Heart of Algebra

Lineaarisia yhtälöitä, kahden muuttujan lineaarisia epäyhtälöitä ja graafisia esityksiä.

2. Passport to Advanced Math

Toisen asteen polynomifunktioita, eksponenttifunktioita ja lineaarisen mallin tulkintaa.

3. Problem Solving and Data Analysis

Prosenttilaskuja, pistekaavioita ja eksponentiaalisen kasvun malleja.

2. Math – With Calculator, 55 minuuttia, 38 kysymystä

Laskimellisessa osiossa kokelaalla on 55 minuuttia aikaa vastata 38:aan kysymykseen, jolloin miettimisaikaa jää yhtä tehtävää kohden minuutti ja 26 sekuntia. Laskimellinen osio koostuu 30:ä monivalintakysymyksestä ja kahdeksasta ”grid-in”-kysymyksestä.

Math With Calculator -osio mittaa taitoja seuraavilla osa-alueilla:

1. Heart of Algebra

Haastavampaa lineaaristen yhtälöiden tulkintaa.

2. Passport to Advanced Math

Korkeamman asteen yhtälöitä.

3. Problem Solving and Data Analysis

Graafisten esitysten kuten pistekaavioiden tai eri mallien soveltamista.

Vaikka laskimettoman ja laskimellisen matematiikan kokeen aihealueet ovat samat, laskut ovat luonnollisesti haastavampia laskimellisessa osiossa.

4. Vapaavalintainen essee (Essay), 50 minuuttia


Essee on SAT-kokeen ainoa vapaaehtoinen osa, joka suoritetaan kokeen viimeisenä vaiheena. Essee-osiossa kokelaalle jaetaan aineistona teksti, jota hänen tulee analysoida. Kokelaan tehtävänä on analysoida ja jäsennellä niitä retorisia ja argumentaation keinoja, joita tekstin kirjoittaja käyttää lukijan vakuuttamiseksi. Essee-osio muistuttaa hieman äidinkielen tekstitaidon yo-koetta, minkä vuoksi eri retoristen ja argumentaation keinojen kertaaminen olisi suositeltavaa. Kokelaalla on 50 minuuttia aikaa lukea esseeseen liittyvä aineisto ja kirjoittaa vastaus paperille.

Essee-osio mittaa kokelaalta seuraavia taitoja:

1. Reading

Kuinka hyvin ymmärrät aineiston tekstin.

2. Analysis

Kuinka hyvin onnistut analysoimaan tekstiä ja vastaamaan tehtävänantoon.

3. Writing

Kuinka hyvin vastaus on jäsennelty.

Esseen vapaaehtoisuuden vuoksi kaikki Yhdysvaltain yliopistot eivät vaadi hakijoitaan suorittamaan kyseistä osiota. Kuitenkin useimmiten kaikkein maineikkaimmat yliopistot vaativat tai suosittelevat hakijoitaan suorittamaan Essay-osuuden. Vapaaehtoisten tehtävien kuten esseen suorittaminen antaa yliopistolle positiivisen ja yritteliään kuvan hakijasta, mikä on eduksi kilpailussa suosittujen yliopistojen opiskelupaikoista.

"SAT-testi ei ainoastaan peräänkuuluta hyvää matematiikan ja kirjallisuuden osaamista vaan on ennen kaikkea tekniikkalaji. Mikäli tavoittelet hyvää tulosta SAT:ssa, sinun on ehdottoman tärkeää tutustua kokeen rakenteeseen ja sen kysymystyyppeihin."

Testiin valmistautuminen


1. Rekisteröidy kokeeseen!


Kaikkein tärkeintä SAT-kokeeseen valmistautumisessa on ilmoittautua siihen. Kokeeseen rekisteröityminen tapahtuu College Board -sivustolla, josta kerrotaan lisää osiossa ”Missä testin voi suorittaa ja mitä se maksaa?”

2. Opi tuntemaan vihollisesi


Kokeen rakenteen ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää menestyäkseen SAT-kokeessa. Kokeen maksimipistemäärä on 1600, josta 800 tulee matematiikasta (Math) ja toiset 800 lukemisesta sekä kirjoittamisesta ja kielestä (Evidence-Based Reading and Writing). Kokeeseen kuuluu pakollisten osioiden lisäksi vapaaehtoinen essee, joka arvostellaan erillisenä osana koetta.

SAT-kokeen kysymykset on yo-kokeiden tapaan suunniteltu erottelemaan kokelaita. Siksi kokelaan on hyvä tiedostaa kokeentekijöiden ”taktiikat ja ajatukset” kysymysten takana. Jokaisessa kokeen osiossa on omanlaisensa tehtävätyypit eikä Math-osioon voi harjoitella samalla tavalla kuin Reading-osuuteen. Hyviä linkkejä SAT:n eri osioiden opetteluun löytyy kappaleesta ”Hyödyllisiä linkkejä SAT-kokelaalle”.

3. Harjoitus, harjoitus, harjoitus…


SAT-testi ei ainoastaan peräänkuuluta hyvää matematiikan ja kirjallisuuden osaamista vaan on ennen kaikkea tekniikkalaji. Mikäli tavoittelet hyvää tulosta SAT:ssa, sinun on ehdottoman tärkeää tutustua kokeen rakenteeseen ja sen kysymystyyppeihin. Paras tapa valmistautua testiin on harjoitella vanhoja kokeita oppikirjojen ja netin avulla. Loistavia harjoitusalustoja ovat muun muassa:

Missä testin voi suorittaa ja mitä se maksaa?


College Board -organisaatio järjestää SAT-testejä ympäri maailmaa. Suomessa SAT-testejä pystyy suorittamaan Helsingissä kahdessa eri paikassa:

 • Perho Liiketalousopisto
 • Aalto-yliopiston Otaniemen kampus

Testimaksut

Normaalin SAT-kokeen tekeminen maksaa $47,50. SAT-kokeen ja vapaaehtoisen esseen tekeminen kustantaa puolestaan $64,50. Lisäksi kansainvälisiltä kokelailta peritään $43 lisämaksu.

Koepäivä


Testipaikalla on oltava kello 7:45. Myöhässä (eli kello 8:00 jälkeen) tulleita ei enää päästetä testisaliin. Kokelaalla on oltava mukana College Boardin nettisivuilta printattu admission ticket, kuvallinen voimassa oleva henkilötodistus (kuten passi tai ajokortti), kirjoitusvälineet (mieluiten kaksi vähintään 2B-kovuista lyijykynää ja kumi) sekä laskin.

Kannattaa varautua siihen, että testin alussa ohjeistukseen menee oma aikansa. Vaikka testipaikalla tulee ollakin jo kello 7:45, varsinainen koe alkaa vasta 9:00 aikoihin.

SAT-testin osioiden välissä on myös lyhyitä taukoja, joita ei ole laskettu kokeen kokonaiskestoon. Koe alkaa 65 minuuttia kestävällä Reading-osiolla, jonka jälkeen pidetään 10 minuutin tauko. Tämän jälkeen suoritetaan yhteensä tunnin kestävät Writing and Language sekä Math with No Calculator -osiot putkeen, minkä jälkeen on luvassa lyhyt viiden minuutin tauko. Sitten siirrytään laskimelliseen Math with Calculator -osaan, jonka kokonaiskesto on 55 minuuttia. Laskimellisen matematiikkaosion jälkeen on luvassa lyhyt kahden minuutin tauko niille kokelaille, jotka suorittavat vielä vapaavalintaisen Essay-osuuden.

Kokelaita suositellaan ottamaan mukaan myös omia eväitä. Hyviä eväsvaihtoehtoja ovat muun maussa erilaiset pähkinät ja banaanit sekä tietenkin vesi. Liiallista kahvin juontia kannattaa testiaamuna välttää, ettei kokeen aikana tarvitsisi rampata vessassa. Muista, että omia eväitä on mahdollista syödä ainoastaan tauoilla – ei testin aikana.

Tässä vielä tiivistettynä kokeen aikataulu:

Lisätietoa College Boardin sivuilta What to Expect on Test Day!

Hyödyllisiä linkkejä SAT-kokelaalle


Tulokset


SAT-kokeen järjestäjä College Board on tunnettu järjestelmällisyydestään. SAT-testin monivalintakysymysten tulokset ovat aina nähtävissä 10 päivän kuluttua kokeesta. Essay-osuuden tulokset ovat saatavilla noin kolme päivää monivalintapisteiden saapumisesta. Kokeen tulokset löytyvät College Boardin nettisivuilta, jonne kokelas kirjautuu omilla tunnuksillaan.

SAT-kokeen hintaan kuuluu, että College Board lähettää tulokset veloituksetta neljälle eri yliopistolle/instituutiolle, jotka kokelas on valinnut ennen kokeen suorittamista.

Jos haluaa lähettää tuloksensa useammalle kuin neljälle instituutiolle, täytyy maksaa $12/ylimääräinen lähetys.

Onnea kokeeseen!


Toivon, että nämä vinkit auttavat sinua pääsemään tavoitteeseesi SAT-kokeessa. Kokeen rakenteen opetteleminen ja eri kysymystyyppeihin tutustuminen ovat avaimet SAT:ssa menestymiseen. Onnea ja menestystä matkallesi kohti unelmia!


Juho Rasa

Määrätietoinen 19-vuotias abiturientti Tampereelta, joka syttyy muiden motivoimisesta ja itsensä ylittämisestä. Tähtäimessä Ivy League ja kansainväliset kentät.

Kirjoittajan arkisto

Valmistaudutko kokeisiin?

 

Nappaa tästä itsellesi neljä opiskelusuunnitelmapohjaa.

Helppoa ja kätevää.

Mahtavaa!

 

Tässä linkit opiskelusuunnitelmiisi:

Aamuvirkut - Opiskelua aamuisin ja iltapäivisin

8 tuntia opiskelua päivässä
10 tuntia opiskelua päivässä

 

Yökyöpelit - Opiskelua päivisin ja iltaisin
8 tuntia opiskelua päivässä
10 tuntia opiskelua päivässä

 

 

 

Onnea ja menestystä kokeisiin!