Nopea ja ytimekäs opas tavoitteiden järkevästä asettamisesta ja niiden saavuttamisesta!


Kaikki kunnia seuraavista ohjeista kuuluu Arttu Hujaselle ja hänen järjestämälleen Menestystä tavoitteista -koulutukselle. Jos ohjeet puhuttelevat sinua, koet ne hyödyllisinä tai jos yrityksenne tarvitsisi laadukasta koulutusta, kiitoksia ja yhteydenottoja voi lähettää Artulle osoitteessa arttuhujanen.com!

Saavuttaaksesi tavoitteesi, sinun tulee:


Arvojesi selvittäminen intuition avulla

Tavoitteiden asettamisessa kannattaa lähteä liikkeelle arvoista. Mitkä ovat ne arvot, joista tavoitteesi kumpuavat?

Tarkastele seuraavaa taulukkoa erilaisista arvoista.

MaineMielenrauhaTerveys
HauskuusRakkausVapaus
HenkisyysRohkeusVarallisuus
KasvuMukavuusYhteisöllisyys
KauneusMenestyminenTurvallisuus
LuovuusSeikkailunhalu

Ota viereesi paperia ja kynä. Silmäile arvoja esimerkiksi minuutin verran. Tämän jälkeen ota kynä kirjoitusvalmiuteen ja ala yksitellen lukea läpi arvoja. Jos arvo tuntuu sinusta mieluisalta, kirjaa se ylös paperille.

Edessäsi on nyt hieman karsittu listaus sinulle mieluisista arvoista. Käy lista nopeasti läpi ja merkitse listasta viiden mieluisimman arvon viereen ruksi. Yliviivaa ruksimatta jääneet arvot.

Tämän jälkeen numeroi ruksatuista arvoista kolme mieluisinta, tärkeysjärjestyksessä yhdestä kolmeen (1 = tärkein).

Noin! Edessäsi on nyt intuitiosi avulla kerätyt kolme tärkeintä arvoa, joiden pohjalta voit alkaa suunnittelemaan tavoitteitasi.

Sääntöjä tavoitteiden asettamiselleS

Tavoitteita asettaessasi hyödynnä SMART-kriteeriä. Kriteerin mukaan jokaisen tavoitteen tulisi olla

  • Specific – tavoite tähtää tarkasti määrätyn ja rajatun asian parantamiseen, kohentamiseen tai edistämiseen. Tavoite tulee olla muotoiltu positiivisena lauseena, kuten ”minä olen/saan/teen…” – ei negatiivisena, kuten ”minä en ole/saa/tee”.
  • Measurable – tavoitteen edistyksen tulisi olla mitattavissa; on pystyttävä yksiselitteisesti osoittamaan, onko tavoite saavutettu vai ei.M
  • Attainable – tavoitteen tulee olla saavutettavissa ja pohjautua järkeviin arvioihin nykyisistä kyvyistäsi sekä mahdollisuuksistasi.
  • Relevant – tavoitteen tulee olla sinulle merkityksellinen ja sen saavuttamisesta pitää saada kunnon ’kiksit’.
  • Timely – tavoitteisiin tulee aina liittyä myös ns. ”deadline” eli ajanjakso, jonka aikana tavoite tulee saavuttaa.

ASMART-akronymille voidaan kehitellä myös muita tarkoituksia eri yhteyksissä, kuten projektinhallinnassa (jolloin esimerkiksi attainable olisikin osuvammin assignable), mutta yksilöllisiin tavoitteisiin tähdättäessä yllä olevat kriteerit ovat todella osuvia; pidä tämä sääntölista näkyvillä seuraaviin vaiheisiin siirtyessäsi!

HUOM! Ei riitä, että asetat tavoitteeksesi ”työssä menestymisen”. Sinun tulee löytää jokin mittari, indikaattori tai raja-arvo, jonka ylittäessäsi tiedät saavuttaneesi tavoitteesi.

Esimerkki:

Timo toimii myyjänä yrityksessä X.

Timo haluaisi olla yrityksensä paras myyjä.R

Timon tulee siis ensin määritellä, mikä tekee myyjästä parhaan yrityksessä X. Onko parhaan myyjän mittarina yritykselle tuotetut myyntitulot? Vaiko hankittujen uusien asiakkuuksien määrä?

Kun Timo löytää mitattavissa olevan määreen, jonka avulla hän voi verrata itseään muihin myyjiin ja joka selvästi osoittaa hänen ylivertaisuuden muihin myyjiin nähden, voi hän asettaa tavoitteekseen tuon määreen saavuttamisen realistisen ajanjakson sisällä.

TLisäksi Timon tulee tavoitetta asettaessaan ottaa huomioon omat resurssinsa. Myyvätkö yrityksen X parhaat myyjät jotain sellaista tuotetta, jota Timolla ei ole oikeutta myydä? Tai vaatisiko parhaan myyjän titteli yhteistyötä tietyn asiakkaan kanssa, joka ei yksinkertaisesti ole mahdollista?

Kun näitä asioita on pohdittu. Timo voisi resurssinsa huomioon ottaen asettaa tavoitteekseen esimerkiksi 100 uuden asiakassuhteen luomisen seuraavan kuukauden kuluessa. Tavoite on tällöin SMART!

Tavoitteita neljältä elämänalueelta

Seuraavaksi jaetaan tavoitteet neljän elämänalueen mukaan.Alueet

Jakotapoja on useita, mutta yksi selkeä tapa jakaa elämäsi eri alueisiin on jako uran, terveyden, rakkauden ja onnellisuuden välillä.

Tavoitteiden tulisi 1) kummuta arvoistasi ja 2) liittyä johonkin näistä neljästä elämänalueesta. Tavoitteet kannattaa asettaa niin, että millään elämäalueella ei ole samanaikaisesti kahta eri tavoitetta. Lisäksi, valitse itsellesi kerralla enintään kolme tavoitetta! Pakka alkaa helposti ja nopeasti levitä käsiin, jos asetat itsellesi yli kolme tavoitetta kerralla. On vaikea panostaa tarvittava määrä aikaa ja energiaa jokaiseen tavoitteeseen, jos tavoiteltavia asioita on samanaikaisesti esimerkiksi viisi kappaletta. Lisäksi useamman kuin kolmen tavoitteen asettaminen muodostaa yleensä ristiriitoja tavoitteiden välille: kun ähkit ja puhkit saavuttaaksesi tavoitteet 1 ja 2, tavoitteet 3, 4 ja 5 jäävätkin vähemmälle huomiolle. Tästä voi syntyä viheliäinen kierre, kun osa tavoitteista tuntuu aina luisuvan kauemmas ulottuviltasi.

Aluksi voi olla helpompaa lähteä liikkeelle yhdestä tai kahdesta tavoitteesta. Tällöin voit kanavoida suuremman osan energiastasi yksittäiseen tavoitteeseen ja tavoitteen saavuttamisen todennäköisyys kasvaa. Kun sitten saavutat tavoitteesi, antaa se sinulle lisäpuhtia ja motivaatioita seuraavien tavoitteiden asettamiselle ja niiden havittelulle. Loputon hyvän olon ja merkittävyyden tunteen kierre!

Tavoitteiden seuraaminen ja motivaation ylläpito

Kun tavoitteet on valittu SMARTin mukaisesti eri elämänalueilta, on tärkeätä myös ylläpitää omaa motivaatiota tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä tapahtuu välitavoitteiden ja aktiviteettien avulla.

VälitavoitteetVälitavoitteet

Jokainen tavoite tulee purkaa pienempiin osiin, usein siis lyhemmän ajanjakson kuluessa tavoiteltaviin välitavoitteisiin. Jos tavoitteena on mitattavissa olevan määreen saavuttaminen, esimerkiksi 100kg penkkitulos, on luonnollista asettaa välitavoitteiksi lineaarisesti kasvavia penkkituloksia. Jos nykykunto mahdollistaa 80kg penkkinoston ja aikaa tavoitteen saavuttamiseen olisi puoli vuotta, välitavoitteina olisi joka kuukausi nostaa tulosta 3,4kg.

Tietenkin penkkitulos on hyvin yksinkertainen esimerkki tavoitteiden valtameressä. Joitain tavoitteita ei ensinnäkään voi pilkkoa selviin määreisiin, jolloin välitavoitteet voivat poiketa toisistaan paljonkin. Jos tavoitellaan vaikkapa uuden työsopimuksen allekirjoittamista kuukauden sisällä, välitavoitteiksi sopisivat paremminkin työsopimuksen allekirjoitustilanteeseen johtavat askeleet. Toiseksi, tavoitteita ei aina voi asettaa lineaarisen kehityksen mukaisesti. Penkkitulosta nostettaessa voisi esimerkiksi olla paikallaa pohtia, josko 3,4kg korotus kuukausitasolla on enää viimeisien kuukausien aikana mahdollista. Voisi olla järkevämpää asettaa suurempia korotuksia tavoitejakson alkupäähän ja pienenentää korotuksen määrää viimeisinä kuukausina. Vaikkapa 5kg ensimmäisten kahden kuukauden ajan ja loput kuukausista ähkittäisiin sitten 2,5kg korotuksia tulokseen.

Tutki siis asettamiasi tavoitteita ja pilko niistä jokainen välitavoitteisiin. Myös välitavoitteita asetettaessa tulee huomioida SMART-kriteeri.

AktiviteetitAktiviteetit

’Aktiviteetti’ sekoitetaan usein tavoitteen määritelmän kanssa. Tavoitteiden avulla henkilö pyrkii saavuttamaan ’tavoitetilan’. Tämä voisi olla esimerkiksi 10% parannus Cooper-tulokseen. Aktiviteetit taas ovat tavoitteita tukevia rakennuspalikoita, joiden kautta muodostetaan rutiini tavoitteen saavuttamiseksi. Cooper-tuloksen kasvattamista tukevana aktiviteettina henkilö voisi juosta kolme kertaa viikossa tunnin lenkin. HUOM! Älä siis aseta ”tavoitteeksi” viikoittaista lenkkeilyä – tämä on tavoitetta tukeva aktiviteetti, ei tavoite sinänsä.

Kehittele jokaiselle tavoitteellesi aktiviteetteja, joiden suorittamiseen sitoudut.

Ilman aktiviteetteja tavoitteet ja välitavoitteet jäävät ontoiksi, ilman merkitystä. On tiedostettava, mitä on se tekeminen ja toiminta, joka vie sinua kohti tavoitettasi. Valitse aktiviteetit niin, että voit muodostaa niiden suorittamisesta päivittäisen, viikoittaisen taikka kuukausittaisen rutiinin!

Tavoitteiden asettamisella henkilö määrittää ’tavoitetilan’, jonka hän pyrkii saavuttamaan välitavoitteiden ja niitä tukevien rutiininomaisten aktiviteettien kautta.

– Arttu Hujanen

Palkitseminen

Tavoitteet, niiden välitavoitteet ja niitä tukevat aktiviteetit on nyt asetettu. Mikä auttaa sinua jaksamaan tavoitteesta toiseen?

Itsesi palkitseminen!

Passiivinen palkitseminenPalkitseminen

Tavoitteen saavuttaminen on jo palkinto itsessään, koska jokainen saavuttamasi tavoite laukaisee elimistössäsi hormonaalisen reaktion, joka tuo sinulle onnellisuuden, merkittävyyden ja rentoutuneisuuden tuntemuksia. Periaatteessa siis palkitset itseäsi passiivisesti saavutustesi kautta.

Arttu Hujasen esittelemien tietojen mukaan suorittaessasi onnistuneesti itsellesi asettamasi aktiviteetin, elimistöösi vapautuu endorfiinia ja dopamiinia. Endorfiini vastaa mielihyvän tunteesta ja dopamiini vahvistaa oppimista, kiinnostusta ja jaksamista.

Saavuttaessasi (väli)tavoitteen, tähän hormonimiksiin lisätään vielä serotoniini! Serotoniini, eli n.s. ”tyytyväisyyshormoni” vähentää tutkitusti masennusta ja hillitsee tunneailahteluja.

Aktiivinen palkitseminen

Pohdi, mistä sinä todella pidät. Onko sinulla jotain tiettyä asiaa, mikä saa sinut rentoutumaan tai joka tekee sinut välittömästi onnelliseksi? Kyseessä voi olla suklaalevyn syöminen telkkua töllöttäessä, kalliin merkkilaukun ostaminen tai patikointiretki läheisessä luonnonpuistossa.

Aseta ”päätavoitteillesi” isompi megapalkinto ja välitavoitteille maltillisempi, mutta kuitenkin sinua innostava palkinto. Tietysti sinun tulee huomioida ajanjakso, jonka aikana (väli)tavoitteita saavutat. Jos (väli)tavoitteet on asetettu saavutettavaksi kolmen päivän välein, ei varmaankaan kannata palkita itseään joka kerta lomareissulla Kanarialle. Kuuden kuukauden aherruksen jälkeen saavutetun tavoitteen palkitsemiseksi sellainen kyllä sopisi!

Toinen kriteeri palkintojen asettamiselle on se, että ne eivät vaikuta negatiivisesti asetettujen tavoitteiden edistymiseen. Älä aseta palkinnoksi hampurilaisateriaa McDonaldsissa, jos tavoitteenasi on päästä kesäkuntoon 2016.

Vertaistuki

Viimeinen tukipilari tavoitteidesi saavuttamiselle on vertaistuki. Lyhyesti: jaa tavoitteesi sinulle läheisen henkilön kanssa ja pyydä häntä tekemään samoin sinulle. Tämä luo teille molemmille myönteisellä tavalla painetta. Epäonnistumisesta tulee isompi kynnys: ethän halua, että läheisesi saa tietää sinun luovuttaneen tavoitteesi suhteen?

Voitte myös vertailla toistenne tavoitteita ja tukea toinen toistanne matkalla kohti tavoitteiden saavuttamista!

Suojele periaatteitasiPeriaatteita tavoitteiden rinnalla

Vaikka tavoitteet ovatkin työkalu menestyksekkääseen elämään, kannattaa sinulle tärkeitä asioita suojella periaatteiden avulla. Periaatteet ovat sääntöjä, jotka menevät tärkeysjärjestyksessä aina tavoitteidesi edelle.

Ovatko ystävyyssuhteet sinulle tärkeitä? Aseta periaatteeksesi vastata hyväksyvästi aina, kun kaverisi pyytävät sinua viettämään aikaa kanssaan.

Onko fyysinen terveys korkealla prioriteettilistallasi? Aseta periaatteeksesi se, että päivittäinen urheilusuoritus menee aina työnteon edelle.

Periaatteet tuovat tavoitehakuisuuteen hieman pysyvyttä. Vaikka siirrytkin tavoitteesta seuraavaan, periaatteet pysyvät muuttumattomina.


Onnea matkallasi kohti menestystä!

Jäikö kysyttävää? arttuhujanen.com !